Uutisia|Yritysinfo|Yhteystiedot ja palaute|Toimitusehdot|Tulostinhuolto|Tilausohjeet|
Kirjaudu
 
Tuotteet
Lisäinfoa
Anna palautetta!
Maksutavat

Toimitusehdot


Printer-Deal Oy:n yleiset toimitusehdot. Voimassa 1.2.2011 alkaen

1 § Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Printer-Deal Oy:n (myöh. PD) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara) kauppaan elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet. Toimitusehdot tulevat sopimuksen osaksi, kun ehtoihin on viitattu tarjouksessa, tilausvahvistuksessa tai ne muutoin on liitetty toimituksen yhteyteen. PD ei hyväksy ostajien tai kolmansien osapuolien yleisiä ehtoja, jotka ovat ristiriitaisia tai poikkeavat näistä toimitusehdoista. Tämä koskee myös tilanteita joissa PD ei ole erikseen moittinut kyseisiä ostajan yleisiä ehtoja tai joissa PD toimittaa tavarat ilman varaumia tai ilman viittausta näihin toimitusehtoihin. Mikäli näiden kieliversioiden välillä on ristiriitaa, noudatetaan etusijaisesti suomenkielistä versiota.

2 § Tarjouksen voimassaolo

PD:in tekemät tarjoukset eivät ole sitovia ja PD varaa oikeuden muuttaa tarjouksia, ellei tarjouksen yhteydessä muuta ilmoiteta. Suulliseen tarjoukseen on vastattava heti, ellei muusta vastausajasta sovita.

3 § Sähköiset tilaukset

PD voi antaa ostajalle käyttäjätunnukset, joiden perusteella tilausten tekeminen voi tapahtua sähköisesti internetissä (Printer-Deal.fi). Ostaja on velvollinen huolehtimaan tunnusten asianmukaisesta säilyttämisestä sekä valvomaan, että niitä ei väärinkäytetä. Ostajan pyytäessä PD on velvollinen viipymättä sulkemaan tunnukset. Sulkemista koskeva pyyntö on esitettävä kirjallisesti. Ostaja on vastuussa tilauksista, jotka on tehty sille annettujen tunnusten perusteella vaikka tilaukset perustuisivat tunnusten oikeudettomaan käyttöön tai väärinkäyttöön, ellei kysymys ole tilanteesta, jossa PD on viivytellyt tunnusten sulkemisessa. PDverkon käyttöön sovelletaan PDn sähköisten palveluiden ehtoja. (Sähköisten palveluiden ehdot).

4 § Toimitus

Toimitusehto on vapaasti PD:in varastossa Helsingissä. Hinnastossa ja tarjouksissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa. Toimitus- ja pakkauskulut ja muut lisäkulut PD veloittaa erikseen PD:in kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Toimitus katsotaan hyväksytyksi, kun se on kuitattu vastaanotetuksi ilman varaumaa. Reklamaatioaika toimituksista on 8 vuorokautta. Kuljetusvaurioista, joita ei ole mahdollista havaita lähetystä vastaanotettaessa, tulee reklamoida 7 vuorokauden kuluessa toimituspäivästä. PD:llä on oikeus koota ostajan samaan toimitusosoitteeseen toimitettavaan tilaukseen enemmän kuin yksi tilaus ja toimittaa tilaukset yhteistoimituksena. PD:llä on oikeus tehdä myös osittaisia toimituksia. PD:llä on oikeus muuttaa toimitustapaa, mikäli se ei tuo asiakkaalle lisäkustannuksia.

5 § Toimitusaika

PD toimittaa tavaran sovittuna aikana. PD:in ilmoittamat toimitusajat eivät ole sitovia, ellei tietystä toimitusajasta ole nimenomaisesti sovittu. Ellei toimitusajasta ole sovittu, PD toimittaa tilatut tuotteet välittömästi tai heti kun toimitettavaa tavaraa on saatavissa. Mikäli ostaja haluaa peruuttaa tavaraa koskevan tilauksensa, sitä koskeva ilmoitus on tehtävä PD:lle heti. Ostajalla ei ole oikeutta peruuttaa tilausta enää sen jälkeen, kun PD on lähettänyt sitä koskevan tilausvahvistuksen. Mikäli toimitus viivästyy ilmoitetusta sitovasta toimituspäivästä ja viivästys johtuu PDstä, eikä kysymys ole kohdassa 15 tarkoitetusta tilanteesta, ostajalla on oikeus purkaa sopimus. Purkuoikeutta ei kuitenkaan ole, mikäli viivästys ei ylitä 11:tä arkipäivää. Purkuoikeutta viivästyksen perusteella ei myöskään ole, mikäli kysymys on tavarasta, joka ei kuulu PD:in normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka PD on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

Mikäli PD:llä on erääntyneitä saatavia ostajalta, PD:llä on oikeus asiasta huomautettuaan pidättyä sovituista toimituksista, kunnes erääntyneet maksut on suoritettu. Sovitun toimitusajan katsotaan tällöin siirtyneen vastaavasti eikä ostajalla ole oikeutta esittää PD:lle mitään tästä viivytyksestä johtuvia vaatimuksia. Tavara katsotaan toimitetuksi, kun se on pakattu ja sopimuksen mukaan noudettavissa PD:ltä tai PD:in ilmoittamasta paikasta.

6 § Maksuehdot

Ostaja on velvollinen maksamaan tavarat ja soveltuvat lisäkulut käteisellä tai tilisiirrolla heti sen jälkeen kun on ostaja vastaanottanut tavarat ja laskun. Luottoasiakkailla maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä, ellei erikseen ole muuta sovittu. Luottoasiakkaaksi katsotaan ostaja, jolle on myönnetty luottolimiitti. Tavara laskutetaan välittömästi toimituksen tapahduttua. Mikäli viranomaisten määräämissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, PD:llä on oikeus muuttaa tavaran hintaa vastaavasti kun kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

Mikäli PD sopii ostajan kanssa listahinnasta poikkeavasta kauppahinnasta (nk. Bid), tällainen hinta on voimassa edellyttäen, että kyseisen tuotteen valmistaja vahvistaa hinnan (lykkäävä ehto) ja edellyttäen lisäksi, että ostajan on noudatettava valmistajan asettamia soveltuvia erityisehtoja (purkava ehto). Tilaamalla tuotteita erityisehdoin, ostaja hyväksyy lykkäävän ja purkavan ehdon sekä kyseessä olevat erityisehdot ja ostaja sitoutuu myös pyydettäessä toimittamaan loppuasiakasta koskevat yksilöintitiedot ja vahvistuksen siitä, että erityisehdoin tilatut tuotteet on toimitettu yksilöidylle loppukäyttäjälle. Mikäli valmistaja ei hyväksy eritysehtoja tai mikäli ostaja ei täytä valmistajan asettamia vaatimuksia, hinnat määräytyvät sen listahinnaston mukaan, joka oli voimassa kun erityisehtoja sisältävä sopimus solmittiin. Ostaja on tässä tapauksessa velvollinen maksamaan PD:lle hinnanerotuksen. PD pidättää oikeuden vaatia hinnanerotusta tai siirtää kyseinen vaade valmistajalle.

Mikäli erääntyneitä laskuja on maksamatta, PD toteaa saatavansa vaarantuneen tai ostajan taloudellinen tilanne heikkenee merkittävästi sopimuksen solmimisen jälkeen, PD:llä on oikeus katsoa kaikki ostajalta olevat saatavansa erääntyneiksi riippumatta siitä, mitä erääntymisistä on muutoin sovittu.

PD:llä on oikeus toimittaa tavarat ennakkomaksua tai takuita vastaan myös sopimuksen solmimisen jälkeen mikäli ostaja laiminlyö maksuvelvoitteitaan tai mikäli PD on saanut tiedon seikoista, jotka todennäköisesti vähentävät ostajan luottokelpoisuutta merkittävästi. PD voi purkaa sopimuksen, mikäli ennakkomaksuja tai takuita ei toimiteta. 

Ostaja on velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa viivästyneestä maksusta. PD:in viivästyskorko on 11% viivästyneelle suoritukselle eräpäivästä lukien. Viivästyskorko laskutetaan erillisellä laskulla kuukausittain. Ostaja tietää, että PD luovuttaa tai voi luovuttaa kolmansille saatavansa ostajalta.

7 § Valuuttaehto

Mikäli hinta perustuu ulkomaan valuuttaan ja kyseinen valuutta oleellisesti vahvistuu siihen nähden mitä se oli hinnastoa tai tarjousta laskettaessa, on PD:lla oikeus ennen tuotteen toimitusta muuttaa tuotteen euromääräistä hintaa samassa suhteessa kuin kyseisen valuutan kurssi on muuttunut. Ostajalla on tällöin oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei halua hyväksyä korotettua hintaa. Ei kuitenkaan, milloin kysymys on tavarasta, joka ei kuulu PD:in normaaliin, varastoitavien tuotteiden valikoimaan ja jonka PD on tilannut tai hankkinut ostajan pyynnöstä.

8 § Omistusoikeus ja vaaranvastuu

Kaupan kohteen omistusoikeus siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu. PD pidättää tavaroiden omistusoikeuden kunnes koko kauppahinta on maksettu. PD:llä on oikeus erikseen kirjallisesti kieltää jälleenmyyntiin tarkoitettujen tavaroiden myynti kolmannelle osapuolelle. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavarat luovutetaan kuljetusliikkeelle tai muulle kolmannelle osapuolelle, joka on määrätty toimittamaan tilatut tuotteet. Mikäli tavaroiden toimitus tai luovutus myöhästyy ostajasta johtuvista syistä, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottamisen siitä päivämäärästä lähtien, kun PD on ollut valmis toimittamaan kyseisen tavaran ja on ilmoittanut tästä ostajalle. Mikäli on sovittu että ostaja noutaa tilatut tavarat, ostajan katsotaan laiminlyöneen tavaran vastaanottaminen siitä päivämäärästä lähtien, kun PD on ollut valmis toimittamaan tuotteen, ostaja on vastaanottanut ilmoituksen tavaran saapumisesta ja tarvittava aika toimituksen täsmälliseen noutamiseen on umpeutunut. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin tapahduttua. Ostajan tulee korvata PD:lle mahdolliset kulut ja kustannukset (esim. säilytys- ja varastointikulut) joita PD:lle aiheutuu tavaran vastaanottamisen laiminlyönnin johdosta.

9 § Takuu

PD ei anna tavaroille takuuta.

Yleensä PD:in myymillä tavaroilla on valmistajan antama takuu. Tarkempia tietoja valmistajan antaman takuun olemassaolosta ja sisällöstä saa ottamalla yhteyttä PD:iin. Takuupalautuksiin soveltuu PD:n takuuvaihto-ohjeet.

Eräiden tavaroiden osalta PD hoitaa takuuvaihto- ja/tai korjauspalvelua valmistajan puolesta. Tarkempia tietoja näistä tavaroista sekä niitä koskevan takuupalvelun sisällöstä saa ottamalla yhteyttä PD:iin.

Takuupalvelun osalta, silloin kun PD sellaisen tarjoaa, on huomioitava seuraava:

  • Laitteen takuupalveluun toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja takuuvaihdetun/korjatun laitteen palautuskulut PD.
  • Yleensä valmistajan antama takuu ei käsitä vaurioita, joiden aiheuttajana on onnettomuus, salamanisku, tulva tai muu luonnontapahtuma, normaali kuluminen, sopimaton, varomaton tai epänormaali käyttö, ylikuormitus, virheellinen hoito tai uudelleen rakentaminen, muutos tai asennustyöt, jotka eivät ole PD:in suorittamia. Syöpymiselle alttiiden laitteiden materiaalin valinta on ostajan vastuulla ellei asiasta ole toisin sovittu.
  • PD:in tarjoamaan takuupalveluun vetoaminen edellyttää, että ostaja on puolestaan oikein täyttänyt toimituksesta johtuvat ja sopimuksessa määritetyt velvollisuutensa.   
  • Yleensä valmistaja myöntää takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tavaroille uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tavaran takuukauden päättymiseen saakka.
  •  
  • Mikäli loppuasiakas, jolle ostaja on myynyt tavaran, haluaa esittää valmistajan antamaan takuuseen liittyviä vaatimuksia, PD voi avustaa loppuasiakasta asiassa.

 

10§ Vahingonkorvaus ja vastuun rajoitus

Tavaran virheeksi ei katsota tavaran yhteensopimattomuutta tai toimimattomuutta yhdessä jonkin toisen tavaran, tuotteen tai ohjelmiston kanssa, vaikka nämä olisivat PD:in toimittamia, ellei PD nimenomaisesti sellaista yhteensopivuutta tai toimivuutta takaa tai lupaa.

Tavarat katsotaan myydyiksi ammattimaiseen käyttöön taikka IT–alan asiantuntijalle/ammattilaiselle. Ostajalla ei ole oikeutta vedota ns. informaatiovirheeseen puuttuvien tai vieraskielisten käyttöohjeiden tms. syyn johdosta. Myydessään tai luovuttaessaan tavaroita edelleen omille asiakkailleen ostajan omalla vastuulla on, että ostajan asiakas saa tavaran osalta riittävän käyttöopastuksen sekä ohjeistuksen.

PD:in vastuu toimituksen viivästymisestä tai tavaran virheestä on kaikissa tapauksissa enintään toimituksen arvon määräinen. Virhetilanteissa PD:in vastuu rajoittuu enintään viallisen tai virheellisen tavaran korjaamiseen, vaihtamiseen samanlaiseen tai vastaavaan, taikka jos sellaista ei ole saatavissa, tuotteen arvon korvaamiseen, PD:in valinnan mukaan. PD ei koskaan ole velvollinen korvaamaan toiminnan keskeytykseen, saamatta jääneeseen katteeseen, ostajan purkautuneeseen sopimukseen tai tietojen, tiedostojen taikka ohjelmistojen katoamiseen tai tuhoutumiseen liittyviä vahinkoja eikä muitakaan mahdollisia ostajalle tai kolmannelle aiheutuvia välillisiä vahinkoja, johtuivatpa ne tuotteessa olevasta virheestä tai viivästyksestä. Henkilö- ja esinevahinkojen osalta, PD voi ohjeistaa ostajan esittämään korvausvaatimuksensa PDin tuotevastuuta tai vastuuvakuutusta vastaan. Tällaisessa tapauksessa PD on vastuussa ostajalle ainoastaan jos PDin vakuutus ei korvaa vahinkoja tai vakuutussumma ei johda riittävään vahingonkorvaukseen.

Mikäli asiakas, jolle ostaja on myynyt tai luovuttanut edelleen PD:in toimittaman tavaran, kuluttajasuojalain perusteella kohdistaa vaatimuksia suoraan PD:iin tavarassa olevan virheen johdosta, on ostaja velvollinen korvaamaan PD:lle, mitä tämä mahdollisesti joutuu asiakkaalle suorittamaan, mikäli samat vaatimukset ostajan itsensä esittäminä eivät näiden ehtojen tai muun ostajan ja PD:in välisestä sopimuksesta johtuvan syyn tai vastuunrajoituksen takia olisi PD:iä kohtaan tehokkaita.

 

PD ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat mahdollisista Printer-Deal.fi käyttökatkoksista tai teknisistä häiriöistä.

11§ Immateriaalioikeudet

Tuotteiden ja ohjelmistojen immateriaalioikeudet kuuluvat valmistajille. Ostaja ei saa muuttaa, piilottaa tai poistaa viittauksia kyseisiin immateriaalioikeuksiin. Ostajalla on velvollisuus huomauttaa asiakkailleen yllämainituista immateriaalioikeuksista ja valmistajan lisenssiehdoista sekä näihin liittyvistä rajoituksista. 

Mikäli kolmas osapuoli esittää vaatimuksen tai väitteen ostajaa tai loppukäyttäjää kohtaan patentin, tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella PD:in toimittamaa tavaraa koskien, ostajan tulee viipymättä ilmoittaa PD:lle kirjallisesti kyseisistä loukkauksista tai vaatimuksista.

 

Ostajalla ei ole oikeutta esittää PD:iä kohtaan vaatimuksia immateriaalioikeuden loukkauksen perusteella PD:in toimittamia tavaroita koskien. Sellaisten loukkauksien osalta jotka valmistajien tuotteet ovat aiheuttaneet ja jotka PD on toimittanut, PD voi harkintansa mukaan esittää vaatimuksen valmistajaa vastaan ostajan hyväksi tai siirtää kyseisen vaatimuksen ostajalle. PD ei vastaa ostajan kuluista, jotka aiheutuvat siitä, että ostaja esittää vaatimuksia valmistajia kohtaan.

12 § Ohjelmistot

PDin toimittamien ohjelmistotuotteiden, käyttöohjeiden ja muiden asiakirjojen käyttöä ja takuuta koskevat ehdot perustuvat kyseisten ohjelmistovalmistajien erityisehtoihin. Erityisehdot sisältyvät erityisesti ohjelmiston lisenssisopimukseen ohjelmiston valmistajan ja lopullisen käyttäjän välillä.

Ostaja sitoutuu suorittamaan ohjelmistotuotteiden jälleenmyynnin tai minkä tahansa muun luovutuksen huomioiden ohjelmistovalmistajan käyttö- ja takuuehdot. Ostaja vastaa siitä, että soveltuvat valmistajien ehdot siirretään edelleen loppukäyttäjille. Ostajan tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita ohjelmistojen jakelua ja käyttöä koskien.

 

Ostaja on velvollinen suorittamaan kohtuullisia järjestelmällisiä toimenpiteitä estääkseen laittomien kopioiden valmistamisen PD:in toimittamista ohjelmistoista. Ostajan tulee tässä suhteessa erityisesti noudattaa valmistajan antamia ohjeita.

13 § Ostajan erityisvelvoitteet

Tekemällä tilauksen ostaja vakuuttaa, että sillä on tarpeelliset valtuudet kyseessä olevilta valmistajilta PD:ltä tilattujen tuotteiden jälleenmyyntiin. Ostaja vakuuttaa edelleen noudattavansa valmistajien jälleenmyyntiä koskevia ehtoja ja vaatimuksia.

PD:in toimittamat tuotteet on tarkoitettu käytettäväksi ostajan kanssa sovitussa maassa (”toimitusmaa”) ja niiden on tarkoitus pysyä toimitusmaassa. Tuotteiden jälleenvienti tapahtuu kansainvälisten vientivalvontasäännösten alaisena ja jos tuotteet on tuotu Yhdysvalloista, Yhdysvaltojen vientivalvontasäännösten alaisena. Ostaja sitoutuu ottamaan itsenäisesti selvää kyseeseen tulevista ulkomaankaupan säännöksistä ja vientivalvontasäännöksistä ja hankkimaan itsenäisesti kaikki tarvittavat luvat kyseeseen tulevilta ulkomaankaupan viranomaisilta ennen tuotteiden jälleenvientiä.

 

Jos PD haastetaan oikeuteen koska ostajalla ei ollut yllä mainittuja valtuuksia tai ostaja ei ole hankkinut soveltuvia vientilupia, ostaja on velvollinen hyvittämään ja korvaamaan kaikki PD:lle aiheutuneet kulut ja vahingot.

14 § Salassapito ja tietosuoja

Ostaja sitoutuu pitämään salassa kaupalliset tiedot, kuten PD:in hinnastot sekä hinnoittelun osatekijät kuten alennukset, bonukset yms. ja käyttämään mainittuja salassapidettäviä tietoja ainoastaan PD:in kanssa tehdyn sopimuksen tarkoituksiin. 

PD voi säilyttää tilauksiin, sopimuksiin ja asiakassuhteeseen liittyviä tietoja käsitelläkseen niitä ja siirtääkseen niitä kolmansille osapuolille (esim. vakuutusyhtiöt) siinä laajuudessa kuin sopimuksen täyttäminen edellyttää. Mikäli valmistajan toimitusehdot edellyttävät PD:ltä yksityiskohtaista tietoa yksittäisistä asiakkaista, PD on oikeutettu luovuttamaan mainitut tiedot.

 

Ostaja hyväksyy tietojensa luovutuksen kolmansille osapuolille siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimuksen täyttämiseksi, muun luovutuksen perustan muodostavan laillisen velvoitteen suorittamiseksi tai tutkimus- ja tilastointitarkoituksessa.

15 § Ylivoimainen este

PD ei vastaa viivästyksestä tai vahingosta, joka johtuu sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta, jota PD:in ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Lakko, sulku, boikotti tai työtaistelutoimenpide katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun PD on itse sen kohteena tai siihen osallisena. PD:in alihankkijaa tai muuta sopimuskumppania kohdannut ylivoimainen este katsotaan vapauttamisperusteeksi, mikäli alihankintaa, tuotetta tai palvelua ei voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai oleellista ajanhukkaa hankkia muualta. PD:in on viipymättä ilmoitettava ylivoimaisesta esteestä toiselle sopijapuolelle, samoin kuin esteen lakkaamisesta.

16 § Palautukset

Palautuksia on kolmenlaisia: kaupallisia, virhetoimituksiin liittyviä ja takuupalveluihin liittyviä.
Kaikista palautuksista täytyy neuvotella PD:n edustajan kanssa.

17 § Erimielisyydet

Näihin toimitusehtoihin sekä ostajan ja PD:in väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ja sitä koskevaa voimaanpanoasetusta (ns. YK:n kauppalaki, CISG) ei sovelleta.

Osapuolten väliset erimielisyydet käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. PD:llä on kuitenkin halutessaan oikeus ajaa kannetta vaihtoehtoisesti ostajan kotipaikan yleisessä tuomioistuimessa. 

PD pidättää oikeuden muuttaa tai tehdä lisäyksiä näihin yleisiin toimitusehtoihin milloin tahansa. Toimitusehtojen nykyinen versio on nähtävissä osoitteessa

 

www.printer-deal.fi


18. Rekisteriseloste 

18.1. LAKISÄÄTEINEN REKISTERISELOSTE

 

Rekisterinpitäjä: 
Printer-Deal Oy 
Konalantie 47 D 
00390 HELSINKI
Rekisterin nimi: PDn asiakasrekisteri
Rekisterin tarkoitus: Asiakassuhteen hoitaminen
Rekisterin sisältämät tiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi, lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja salasana sekä muita tilauksen ja uutiskirjeiden toimittamiseksi tarvittavia tietoja.
Tietolähteet: Asiakas syöttää tiedot itse
Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Printer-Deal Oy 
Petri Penttinen 
Puhelin 09 5870360
Sähköposti: printer-deal@printer-deal.fi
Rekisterin
tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Tiedot tallentuvat palvelimelle, jonne vain rekisteriasioita hoitavalla henkilöllä on käyttöoikeudet. Tiedot on suojattu käyttäjätunnuksella ja salasanalla
Jatka

Ostoskorissa
Ostoskorisi on tyhjä
Tarjouksia
12A8425
12A8425
€216.11EUR
€122.76EUR
Näytä kaikki
tarjoustuotteemme
Eniten ostetut
01.Nupost DM50i/55, K700B sininen
02.C540H1KG
03.C544X1KG
04.E260A11E
05.C540H1MG
06.E260X22G
07.C540H1YG
08.C540H1CG
09.CLT-C4092S/ELS
10.CLT-K4092S/ELS
Arviot
Tuotteista ei ole tällä hetkellä arvioita
   
NetSHOP Pro -verkkokauppa